greetings from the land of tin valley(ipoh)

DanteX

Junior Member
Senior Member

DanteX

Junior Member
Senior Member
Jun 10, 2010
7
0
501
Ipoh
hi all, name is DanteX, car enthusiast of GTR and Kelisa. and ICE lover for cars.
 

DanteX

Junior Member
Senior Member

DanteX

Junior Member
Senior Member
Jun 10, 2010
7
0
501
Ipoh
hihi, i register for quite long adi, and don have time to intro in here.
 
D?ch v? dang tin qu?ng cáo, Mr.D?c: 0988.741.350 - liên h? yahoo: duckent_tc

d?ch v? dang tin qu?ng cáo
V?i s? suy gi?m kinh t? vÃ* danh sách phá s?n hÃ*ng lo?t các công ty dang khi?n nhi?u ngu?i lo ng?i v? cách th?c chi?m do?t l?i thì tru?ng, cách th?c ti?p c?n khách hÃ*ng m?i, cách th?c duy trì kinh doanh d? phát tri?n. Chúng tôi xin dua ra gi?i pháp D?ch v? dang tin qu?ng cáo hi?u qu? v?i phuong châm:
1. Mang l?i hi?u qu? cho khách hÃ*ng
2. Th?u hi?u th? tru?ng, dua ra các bÃ*i toán ti?p c?n m?i
3. Giá thÃ*nh d?ch v? th?p hon th? tru?ng 10%, nhung mang l?i hi?u qu? c?a d?ch v? hon th? tru?ng 50%
+Quý v? còn bang khoan chua bi?t ch?n kênh marketing nÃ*o hi?u qu? cho mình v?i vô vÃ*n lý do sau:

1. Marketing tr?c tuy?n có th?c s? hi?u qu??? tr? l?i: có
2. D?ch v? dang tin qu?ng cáo Mr.D?c: 0988.741.350 có giá thÃ*nh th?p vÃ* ch?t lu?ng ti?p c?n khách hÃ*ng nhanh nh?t không?? câu tr? l?i: có
3. Các d?ch v? online marketing khác thì sao??? tr? l?i: các d?ch v? khác thu?ng d?t, hi?u qu? ph?i r?t lâu m?i th?y
4. Dùng email marketing hay sms marketing sao v?i D?ch v? dang tin qu?ng cáo Mr.D?c: 0988.741.350 th? nÃ*o???? tr? l?i: 2 d?ch v? kia hoÃ*n toÃ*n b? lép v? v? kinh phÃ* vÃ* hi?u qu? r?t lâu m?i th?y
4. LÃ*m sao d? tang doanh thu???? tr? l?i: ph? thu?c s? l?a tr?n thông minh c?a b?n, vÃ* noi cung c?p d?ch v?
5. Các d?ch v? dang tin trên m?ng nhi?u t?i sao ph?i l?a tr?n D?ch v? dang tin qu?ng cáo Mr.D?c: 0988.741.350 lÃ*m gì? tr? l?i: Quý khách s? th?y sau khi xem b?ng so sánh
6. Phát t? roi v?i ngân qu? qu?ng cáo h?n h?p??
7. Qu?ng cáo trên google??? tr? l?i: giá thÃ*nh r?t cao, t? khóa r? m?c thì không ai tìm!
8. Qu?ng cáo trên tivi--> không khác gì cách marketing phá s?n, vì giá thÃ*nh quá cao, hi?u qu? mang l?i không nhu mong d?i!
9. M?t hình th?c ti?p th? lÃ*nh m?nh, không gian l?n, mÃ* v?n h? g?c d?i th???
10. LÃ* m?t ngu?i c?u toÃ*n d? d?t du?c doanh thu t?t, ch? ch?n d?ch v? dang tin qu?ng cáo t?t nh?t??? tr? l?i: chúng tôi dáp ?ng du?c nhu c?u cao nh?t
...
....

...
100. Gi? kho?n ti?n marketing th?p, mang l?i hi?u qu? vu?t tr?i!!+D?ch v? dang tin qu?ng cáo Mr.D?c: 0988.741.350, dáp ?ng du?c t?t c? các nhu c?u kh?t khe nh?t c?a khách hÃ*ng
1. Giá c? r?, phù h?p v?i m?i ngu?i, ch?t lu?ng ph?c v? t?t, su?t 24h/365+1ngÃ*y

2. Gi?i quy?t ngay v?n d? lu?ng truy c?p, khi?n nhi?u khách hÃ*ng xem website hÃ*ng hóa c?a b?n hon.

3. D? ph? tin qu?ng cáo c?a b?n r?ng kh?ng khi?p

4. Hi?n th? tin qu?ng cáo trên các di?n dÃ*n rao v?t c?a vi?t nam, di?n dÃ*n th?o lu?n, website rao v?t l?n nh?t vi?t nam

5. Giúp khách hÃ*ng tìm th?y d?ch v? c?a b?n ngay khi c?n

6. Nhi?u ngu?i bi?t d?n s?n ph?m c?a b?n hon, công ty c?a b?n hon
7. Ti?p c?n v?i 32 tri?u khách hÃ*ng internet c?a vi?t nam
8. LÃ*m n?i b?t thuong hi?u c?a b?n trên internet
9. N?u lÃ* b?t d?ng s?n, th?i trang, d?ch v?, dÃ*o t?o, kinh doanh tr?c tuy?n......... thì dây dúng lÃ* s? l?a tr?n hoÃ*n h?o

[TABLE="width: 1"]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Luôn kh?ng d?nh s? d?n d?u v? kinh nghi?m, v? hi?u qu?, v? giá thÃ*nh! m?t l?n n?a chúng tôi xin c?m on quý khách hÃ*ng dã d?ng hÃ*nh vÃ*
cùng chúng tôi di t? thÃ*nh công nÃ*y t?i thÃ*nh công khác. Chúng tôi luôn c? g?ng d? ph?c v? quý khách hÃ*ng t?t hon!
B?ng giá d?ch v? h?p d?n nh?t t? tru?c t?i nay
:

GÓI Siêu nh? (còn du?c g?i lÃ* gói test)
- Chi phÃ* : 400.000 VND / 01 tháng (+0 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 150 tin m?i ngÃ*y. (+5 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.


GÓI Pro1
- Chi phÃ* : 800.000 VND / 01 tháng (+1 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 400 tin m?i ngÃ*y. (+10 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.

GÓI Pro2
- Chi phÃ* : 1.300.000 VND / 01 tháng
(+1 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 700 cho tin m?i ngÃ*y.
(+10 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.

GÓI Pro3
- Chi phÃ* : 2000.000 VND / 01 tháng
(+2 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 1000 cho tin m?i ngÃ*y.
(+15 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.GÓI Pro4
- Chi phÃ* : 2.500.000 VND / 01 tháng
(+2 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 1400 tin m?i ngÃ*y.
(+15 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.


GÓI Pro5
- Chi phÃ* : 3.000.000 VND / 01 tháng
(+2 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 1800 tin m?i ngÃ*y.
(+20 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.

GÓI Pro6
- Chi phÃ* : 4.500.000 VND / 01 tháng
(+3 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 2,400 tin m?i ngÃ*y.
(+20 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.

GÓI Pro7
- Chi phÃ* : 6.500.000 VND / 01 tháng
(+4 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 3,600 tin m?i ngÃ*y.
(+25 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.GÓI Pro8
- Chi phÃ* : 10.000.000 VND / 01 tháng
(+5 ngÃ*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 5000 tin m?i ngÃ*y.
(+35 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê hÃ*ng ngÃ*y.


+ H?p d?ng 3 tháng gi?m 5%
+ H?p d?ng 6 tháng gi?m 10%
+ H?p d?ng 2 tháng gi?m 15%
Liên h? ngay v?i: Mr.D?c 0988.741.350 d? du?c s? d?ng d?ch v? t?t nh?t, ch?t lu?ng t?t nh?t, giá thÃ*nh h?p lý nh?t
ch? có chúng tôi, m?i mang l?i hi?u qu? dÃ*ch th?c cho các b?n! hãy tin tu?ng vÃ* giao các nhi?m v? khó cho chúng tôi d? chúng tôi tru?ng thÃ*nh, vÃ* luôn vu?t qua khó khan trong kinh doanh cùng quý khách hÃ*ng
Th?t không sai n?u g?i
D?ch v? dang tin qu?ng cáo Mr.D?c: 0988.741.35 lÃ* cách chim s?t cho thuong hi?u vÃ* cách ti?p thì khách hÃ*ng c?a các b?n s? cùng bay cao!